Orange Pillow
Orange Pillow
Oil on linen, 9" x 12"

Click on image to return to index of works

© Copyright 2000-2003 Liz Reday