Freesias
Freesias
Oil on canvas, 8" x 10"

Click on image to return to index of works

© Copyright 2000-2010 Liz Reday